fbpx

תנאי שימוש

תנאי הסכם קבלת שירות

הואיל והחברה מספקת שירותי אחסון אתרים ושירותים נלווים (להלן: "שירותי אינטרנט") והואיל והלקוח פנה אל החברה וביקש לשכור לשימושו הבלעדי את שירותיה לאחסון אתרים ושירותים נלווים הלקוח מאשר שתנאי הסכם הזה מהווים הסכם מחייב בינך (להלן :"נוטל השירות") לבין אינפיניטי קלאוד (להלן: "infinitycloud" או "החברה"). 

handshake1

*התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדים לשני המינים כאחד. אנא קרא את התנאים בקפידה, כיוון שתנאי שימוש אלו חלים על כל שירותי החברה וללא הסכמה לתנאי שימוש אלה לא תוכל החברה לספק ללקוח שירותים מכל סוג.

לתשומת ליבך: infinitycloud תהיה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשהות ו/או לבטל בכל עת את השירותים הניתנים לך על פי תנאים אלה, כולם או חלקם, אם סברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי נעשה בהם שימוש לרעה, או בניגוד לתנאי השימוש.

 

הגדרות

1. בתנאים אלה תהיה למונחים המפורטים להלן המשמעות הנקובה לצידם:

  א. "האתר" – אתר אינטרנט אחד או יותר של הלקוח.

  ב. "ההסכם" או "הסכם זה" – תנאי שימוש אלה ו\או טופס ההזמנה.

  ג. "המחשב"- מחשב-שרת, בין אם פיזי ובין אם וירטואלי ("ענן") המקושר לרשת האינטרנט, המצוי במרכז התקשורת של החברה בישראל או מוחזק על ידי צד שלישי, בישראל או בחו"ל.

  ד. "שם המתחם"- כתובת המתחם (Domain Name) של האתר.

  ה. "התכנים"- קובץ מחשב מכל סוג שהוא שהוזן לאתר ו\או לשרת ו\או לשירות בכל דרך שהיא.

  ו. "ספקית האינטרנט" – ספקית האינטרנט שממנה מקבלת החברה את תשתית חוות השרתים והאינטרנט.

2. אחסון אתר

 א. האתר יותקן ויוחזק על גבי המחשב, בכפוף לביצוע התחייבויותיך בהסכם זה. אתרים שהתקנת מחייבים דרישות מיוחדות, כפי שייקבעו מעת לעת על-ידי INFINITYCLOUD, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי (לדוגמה – התקנת קבצי DLL במחשב), יותקנו על גבי מחשב המיועד במיוחד עבור אתרים כאמור. בשל אופיין של הדרישות המיוחדות כאמור, במידה ויהיו, עשוי המחשב להיות רגיש יותר לסיכונים בתחום אבטחת המידע. לא תהייה לנוטל השירות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר למגבלות המחשב כאמור.

 ב. במידה ונוטל השירות ביקש להתקין באתר יישומים ו/או לבצע בו פעולות שאינן חלק מאחסון האתר ו/או מהשירותים הניתנים לך,כפי שפורטו בכתב ההזמנה, נוטל השירות מתחייב לשלם על כך לחברה את התמורה הנוהגת אצלה מעת לעת בגין יישומים ו/או פעולות אלה, כתנאי מוקדם להתקנת היישומים ו/או לביצוע הפעולות כאמור.

 ג. בקשות לביצוע שינויים באחסון האתר, או בהיבטים טכניים בפעולתו, או במבחר מהשירותים הנלווים שהזמנת(לרבות העברת אתר הלקוח, תכניו ומסד הנתונים המשמש בו), יימסרו לחברה בכתב ומראש. INFINITYCLOUD תיענה לבקשה במידת האפשר. היה השינוי כרוך בתשלום, יהיה ביצועו בפועל כפוף לתשלום התמורה לחברה. במידה והשינוי המבוקש מחייב את העברת הפניית ה- DNS של האתר לחברה, הנך מסמיך בזאת את INFINITYCLOUD לעשות בשמך ובמקומך כל פעולה הדרושה לצורך העברה זו.

3. התכנים האתר

 א. שירותי האינטרנט המסופקים על ידי החברה, יחולו וישמשו אך ורק למטרות חוקיות.

 ב. נוטל השירות לא יאחסן ו\או לא יעביר מידע או חומר אשר מהווה הפרה ו\או פגיעה בחוקי מדינת ישראל.

 ג. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא יאחסן נוטל השירות ו\או לא יעביר חומר או מידע אשר תוכנו ו/או צורתו מהווים הפרת זכויות יוצרים ו\או פגיעה בסודות מסחריים, ו\או חומר או מידע כאמור אשר יש בו משום הטעיה או מצג שווא.

 ד. נוטל השירות לא יאחסן ו\או יעביר חומר או מידע פורנוגראפי מכל סוג שהוא.

 ה. נוטל השירות לא יעביר ו/או יאחסן מידע של קבצי מוזיקה ו/או כל תוכן אחר מכל מין וסוג שהוא המוגנים בזכויות יוצרים.

 ו. נוטל השרות לוקח אחריות מלאה לא להשתמש בשרותי החברה להתקפות או לפגיעה באחרים, ומתחייב לפעול ע"פ הוראות כל דין בעניין זה.

 ז. כל הפרה של סעיף 3 להסכם על תת סעיפיו ו/או כל חלק ממנו , מהווה הפרה יסודית של הסכם זה מצד נוטל השירות.

 ח. הפרתו של סעיף 3 להסכם זה מהווה עילה מספקת להפסקתו המיידית של מתן שירותי האינטרנט על ידי החברה, וזאת מבלי לפגוע בכל תרופה אחרת העומדת לחברה על פי הוראות כל דין ו/או הסכם זה.

 ט. נוטל השירות מצהיר ומאשר כי הוא הבעלים של מלוא זכויות הקניין הרוחני ובפרט זכויות היוצרים באתר ובתכנים המתפרסמים בו ו/או באמצעותו מעת לעת ו/או כי ניתנו לך רישיונות כדין להשתמש בהם.

 י. מוסכם על כל הצדדים כי נוטל השירות הוא והוא לבדו, הינו האחראי בלעדי לכל נזק אשר ייגרם לצד ג' כתוצאה מהפרתו של סעיף 3 להסכם זה.

 יא. על החברה לא תחול כל אחריות לפיצוי צד ג' אשר יינזק מהפרתו של סעיף 3 להסכם זה, ע"י נוטל השירות.

 יב. היה ותשלם החברה פיצוי כספי לצד ג' אשר יינזק מהפרתו של סעיף 3 להסכם זה, ע"י נוטל השירות, מתחייב נוטל השירות לשפות עם דרישה בכתב , את החברה בגין כל סכום בתשלומו יישא לטובת צד ג'.

4. שירותים נלווים

 א. החברה תספק, בכפוף לבקשת הלקוח, שירותים נלווים נוספים – הכול בכפוף למפורט בכתב ההזמנה.

 ב. INFINITYCLOUD תספק לנוטל השירות ע"פ בקשתו שירותים נוספים המוצעים על ידה, כגון גישה מוצפנת לשרת (SSL), מסד נתונים, לוח בקרה לניהול נושאים הקשורים באתר, שירותי סינון עבור תעבורת הדואר האלקטרוני (Anti-Virus / Anti-Spam). INFINITYCLOUD רשאית לגבות תשלום נוסף בגין שירותים אלה. השירותים ניתנים כמות שהם (AS IS) ונוטל השירות נושא באחריות המלאה והבלעדית לשימוש בהם ולכל תוצאה שתנבע מכך.

 ג. INFINITYCLOUD תספק לנוטל השירות, לפי בקשתו ובכפוף להעברת הפניית ה- DNS של האתר לחברה, תיבות דואר אלקטרוני, בהיקף, בכמות ובתנאים המפורטים בכתב ההזמנה.
נוטל השירות מתחייב כדלקמן :

1) לא להשתמש בשירות לצורך משלוח דואר אלקטרוני מסחרי שלא נתבקש על ידי נמעניו (unsolicited mail), משלוח דואר לרשימות תפוצה או שיגור מכתבי שרשרת, דואר "זבל" וכיו"ב;

2) לא להשתמש בשירות על מנת לשלוח הודעות או חומר (לרבות קבצים מצורפים), שהינם בלתי חוקיים, טורדניים, שקריים, עוינים, מזיקים, מאיימים, גסים, מעוררי התנגדות,מעודדים ביצוע עבירה פלילית, עלולים להוות בסיס לתביעה, לאישום פלילי, או לאחריות אזרחית – לרבות כל חומר המהווה פגיעה בפרטיות או הוצאת לשון הרע;

3) לא לשלוח כל חומר הפוגע בזכויות הקניין הרוחני או זכויות אחרות של צדדים שלישיים,לרבות זכויות יוצרים, פטנטים וסימני מסחר;

4) לא להעביר כל חומר המכיל 'וירוסים', 'סוסים טרויאנים', 'תולעים' או כל יישום מזיק אחר מכל מין וסוג;

5) לא לבצע באמצעות השירות כל מעשה העלול לשבש את פעולתן התקינה של מערכות מחשב כלשהן ובפרט מערכות המחשב של INFINITYCLOUD.

6) לא לבצע כל פעולה העלולה לשבש את השירותים הניתנים על ידי INFINITYCLOUD למי ממנויי שירות;

7) לא ליצור זהות כוזבת, או כתובת דואר אלקטרוני מזויפת, או לכלול פרטים מטעים בכל חומר שנשלח באמצעות השירות;

8) נוטל השירות מצהיר שידוע לו כי INFINITYCLOUD  מספקת ללקוחותיה, כברירת מחדל, שירותי סינון דואר אלקטרוני (Anti-Virus / Anti-Spam) וזאת לכלל תיבות הדואר האלקטרוני בשרתי החברה. בכלל זאת,ידוע לנוטל השירות והוא מאשר כי לעיתים עשויה הודעת דואר אלקטרוני הנשלחת אליו להיות מסווגת כהודעה פוגענית ו/או המהווה דואר זבל (Spam) ולפיכך עשויה שלא להגיע לתיבתו. לא תהיה לו כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין זה.

9) לשאת באחריות מלאה ובלעדית לתוכן הודעותיך ולמלוא התוצאות שינבעו מהודעות אלה. בכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות סעיף האחריות שלהן –

10) INFINITYCLOUD  לא תשא בכל אחריות ביחס להודעות שתקבל או תשלח, תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשבך האישי, או כל מערכת מחשב שברשותך וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לו או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות השירות או ישלחו באמצעותו;

11) INFINITYCLOUD אינה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטי הדואר האלקטרוני של נוטל השירות.

5. תשלומים

 א. נוטל השירות, ישלם דמי שירות, בגין נטילת שירותי האחסון, ע"פ המחיר הנקוב באתר לחבילה המסוימת. לכל חודש, אשר ישולמו עם קבלת דרישה לתשלום מן החברה זאת בכל האמצעי התשלום המקובלים לרבות , בטלפון, בדואר האלקטרוני,בפקס או בדואר ישראל.

 ב. ביטול שירות שנתבקש ע"פ הסכם זה כרוך בעלות יציאה של 8% מכל תשלום שנתקבל בפועל מראש בגין שרות החברה, וייתכן רק עד 7 ימים ממועד תחילת האחסון בפועל.

 ג. נוטל השירות מאשר ומסכים לכך שלא יהיה רשאי לקבל החזר כלשהו לאחר 7 ימים ממועד תחילת האחסון בגין תשלומים ששילם ו/או שהתחייב לשלם לחברה, אלא אם INFINITYCLOUD תסכים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנים משורת הדין ומבלי שתהיה עליה חובה לעשות כן.

 ד. ידוע לנוטל השירות והוא מסכים לכך שכל עוד התמורה לא נפרעה לידי  INFINITYCLOUDלשביעות רצונה, או אם פירעון התמורה לא הובטח לשביעות רצונה, הרי שהחברה לא תספק את השירותים המבוקשים. ידוע לו והוא מסכים כי אי פירעון תשלומים נוספים במהלך ההסכם לשביעות רצונה של INFINITYCLOUD, מהווה הפרה יסודית של ההסכם. במקרה זה תהיה INFINITYCLOUD זכאית לבטל מייד את ההסכם ו/או להסיר את האתר מן המחשב ו/או למנוע את הגישה לאתר וזאת בלא צורך להודיע לנוטל השירות על כך מראש.

 ה. מבלי לפגוע בזכויות של INFINITYCLOUD על פי הסכם זה ו/או הוראות כל דין, ישא כל תשלום שלא שולם במועדו הפרשי הצמדה מלאים למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית שנתית בשיעור של 12%, המצטברת על הקרן הצמודה אחת לשלושה חודשים – והכול, מהמועד שבו אמור היה התשלום להשתלם לחברה ועד למועד תשלומו המלא בפועל. האמור בהסכם זה מוסיף על זכויות INFINITYCLOUD על פי הסכם זה ו/או הוראות כל דין.

6. אחריות

 א. על החברה לא תחול כל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף אם\וכאשר ייגרם לנוטל השירות ו/או לצד שלישי כתוצאה משירות שקיבל ו/או אמור היה לקבל, ע"פ הסכם זה.

 ב. בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 3 להסכם זה, על החברה לא תחול כל אחריות בגין נזקים אשר יהיו מנת חלקו של נוטל השירות ו/או כל צד שלישי, כתוצאה מעיכובים בשליחת מידע, ו\או אי הגעתו של מידע, ו\או הגעת מידע שלא ליעדו, ו\או כל כשל פנימי, ו\או טעויות של נוטל השירות ו/או של ספק שירותי האינטרנט באמצעותו מתקבל שירות כלשהו על ידי נוטל השירות.

 ג. INFINITYCLOUD לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לנוטל השירות עקב השימוש בשירות – לרבות בגין הפסקות (זמניות או קבועות) בשירות, עלות קבלת שירותים חלופיים, אבדן הודעות שנשלחו אליו או על ידו (לרבות סיווג הודעה כדואר זבל ואי-הגעתה לתיבת הדוא"ל עקב כך), כניסות בלתי מורשות לחשבונו האישי וכל פגיעה או שיבוש בשלמות או בתוכן של הודעות או נתונים שקיבלת או שיגרת, לרבות אובדנם;

 ד. INFINITYCLOUD לא תשא בכל אחריות ביחס להודעות שיקבל או ישלח נוטל השירות, תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשבו האישי של נוטל השירות, או כל מערכת מחשב שברשותו וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לנוטל השירות או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות השירות או ישלחו באמצעותו.

 ה. החברה אינה מטפלת ואינה אחראית לבעיות תכנות של אתר נוטל השירות.

 ו. נוטל השירות הינו אחראי על השרת אותו הוא מאחסן ברמת החומרה והתוכנה וכל תקלה בחומרה תטופל על ידי נוטל השירות בלבד או על ידי נציג החברה בתשלום.

 ז. החברה אינה מתחייבת לטפל בשרתים המאוחסנים ו/או מושכרים ו/או ב VPS שיש להם בעיה בהצגת אתרים או כל בעיה אחרת שלא נובעת מחיבור האינטרנט, מלבד בעבור לקוחות שרכשו את השירות המנוהל.

 ח. החברה מתחייבת לטפל בכל בעיות החומרה בשרתים המושכרים בלבד עד 4 ימי עסקים מרגע קבלת הפנייה מנוטל השירות.

 ט. החברה לא אחראית על החומרה ו/או התוכנה של השרתים המאוחסנים בו.

 י. למרות כל האמור ו/או המשתמע מהסכם זה, לא תחול אחריות כלשהי על החברה בגין נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של ספקית האינטרנט.

 יא. החברה לא תהא אחראית כלפי נוטל השירות בכל מקרה שבו יגרם נזק כלשהו מכל מין וסוג שהוא בין ישיר ובין עקיף אשר ינבע מכוח עליון המוגדר בדין ככזה.

 יב. בשירות מנוהל תטפל החברה בבקשות של הלקוח בלבד ולא יפעל על דעת עצמו.

 יג. החברה אינה אחראית על טיב הגיבויים ותקינותם.

 יד. החברה מבצעת גיבויים שוטפים, המיועדים לצרכיה הפנימיים בלבד. לפיכך, נוטל השירות מתחייב לשמור באופן רציף וקבוע עותק מעודכן של כל הקבצים והנתונים באתר ומאשר כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי INFINITYCLOUD לכל אובדן של קבצים ונתונים כאמור, מכל סיבה שהיא. במידת האפשר,כל שבידי החברה לעשות כן וכפי שיוסכם בינך לבין infinity cloud, רשאית החברה לספק לנוטל השירות שירותי שחזור והתאוששות מקריסה, כנגד תשלום.

 טו. החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא, למחיקתם של קבצי נוטל השירות מכל סיבה שהיא.

 טז. לנוטל השירות תינתן אפשרות גישה לחוות השרתים במקרה של תקלה משביתה ע"י בקשת אישור כניסה מיידי החברה.

 יז. נוטל השירות מתחייב שבעת שהותו בחוות השרתים יטפל אך ורק בשרתים שבבעלותו ללא פגיעה בפעילות השוטפת של יתר הלקוחות. במידה ונוטל השירות יגרום לנזק כלשהו ללקוחות החברה בעת עבודתו בחוות השרתים מתחייב הלקוח לשפות את החברה בסכום הנזקים שנגרמו.

 יח. מעבר לשעות הפעילות של החווה (לאחר השעה 18:00) יחויב נוטל השירות לפי שעת שהותו בחוות השרתים לפי תעריף החיוב של ספק האינטרנט.

 יט. שירות אירוח האתרים של INFINITYCLOUD , לרבות כל שירותים הנלווים אליו, ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). נוטל השירות מצהיר ומאשר כי קודם לחתימת כתב ההזמנה, בדק את השירותים,יכולותיהם ומגבלותיהם ומצא אותם מתאימים לצרכיו ומוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי INFINITYCLOUD בעניין התאמת השירותים לצרכיו. השימוש בשירותי INFINITYCLOUD נעשה אפוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של נוטל השירות.

 כ. INFINITYCLOUD אינה מתחייבת שאחסון האתר, הגישה אליו מרשת האינטרנט וכל שימוש בקבצי האתר או בשירותים שיסופקו על ידי INFINITYCLOUD, לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות -לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל INFINITYCLOUD או אצל מי מספקיה. INFINITYCLOUD לא תשא באחריות – ולא תהיה לנוטל השירות כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה – במקרה שיתרחש האמור לעיל, אולם INFINITYCLOUD תפעל כמיטב יכולתה לתיקונה המהיר של כל תקלה כאמור.

 כא. האמור לעיל לא יחול אם נזקים, קלקולים ותקלות ייגרמו מחמת רשלנות רבתי או זדון מצידה של INFINITYCLOUD. במקרה זה יהיה נוטל השירות זכאי לפיצוי אך ורק בגין הנזקים הישירים שנגרמו לו ולא יהיה זכאי לפיצוי בגין נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים. בכל מקרה, חובתה של INFINITYCLOUD על-פי סעיף זה לא תעלה על סכום התמורה החודשית ששילם לחברה בשישה החודשים שקדמו לאירוע הנזק. נוטל השירות מצהיר ומאשר כי הגבלת אחריות זו היא תוצאה של חלוקת סיכונים בין הצדדים וכי היא סבירה ומקובלת בהתחשב בתנאי ההתקשרות וסכומה.

 כב. אם ביקש נוטל השירות להעביר את שם המתחם כך שיפנה אל מחשב אחר, שאינו בבעלות החברה, יהיה אחראי בלעדית לכל תוצאה שתנבע מן ההעברה. במקרה זה נוטל השירות מתחייב, בין השאר, לנקוט על חשבונו בכל פעולה הדרושה כדי להבטיח רציפות במשלוח הדואר האלקטרוני אליו.

 כג. INFINITYCLOUD לא תהיה אחראית לגבי כל נכס, שירות או מידע שירכשו או יושגו באמצעות השירות, או כל עסקה אחרת שתתבצע באמצעותו. כמו כן, החברה לא תשא בכל אחריות לגבי התוצאות שיושגו כתוצאה מהשימוש בשירות או לגבי הדיוק ו/או האמינות של המידע שיתקבל, ישלח או יושג באמצעותו;

 כד. INFINITYCLOUD לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לנוטל השירות עקב השימוש בשירות – לרבות בגין הפסקות (זמניות או קבועות) בשירות, עלות קבלת שירותים חלופיים, אבדן הודעות שנשלחו אליו או על ידו (לרבות סיווג הודעה כדואר זבל ואי-הגעתה לתיבת הדוא"ל עקב כך), כניסות בלתי מורשות לחשבונו האישי וכל פגיעה או שיבוש בשלמות או בתוכן של הודעות או נתונים שקיבלת או שיגרת, לרבות אובדנם;

7. שינויים

 א. לחברה נשמרת הזכות לשנות את עלויות דמי השירות מעת לעת.

 ב. הודעה על שינוי עלות דמי השירות על ידי החברה תהא 10 ימים קודם לכניסת תוקפן של העלויות החדשות.

 ג. INFINITYCLOUD שומרת את הזכות לשנות תנאי הסכם זה, מעת לעת, על ידי מתן הודעה לנוטל השירות 10 ימים קודם לכניסת תוקפם של התנאים החדשים וללקוחות תשמר הזכות לסיים את השירות במידה שסירב להתקשר עם החברה ע"פ התנאים החדשים, וזאת ללא עלות יציאה.

8. ביטול ההסכם והפרות

 א. החברה שומרת לעצמה את הזכות להודיע לך על ביטול ההסכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה בת עשרים ימים בכתב ומראש.

 ב. נוטל השירות רשאי להודיע לחברה על רצונו בסיום ההסכם, בכתב, במפורש ולפחות 90 יום טרם המועד המבוקש לסיום ההסכם,אלא אם נקבע אחרת בהסכם זה ובכתב ההזמנה. נמסרה הודעה כאמור, יסתיים ההסכם במועד המבוקש.

 ג. ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא, לא יגרע הדבר מחובת נוטל השירות לשלם לחברה את התמורה בגין התקופה שבה החזיקה את האתר ו/או סיפקה לו שירותים בפועל. INFINITYCLOUD רשאית לעכב את שחרור הקבצים, הנתונים ושם המתחם של האתר עד לפירעון מלוא התמורה המגיעה לה מנוטל השירות.

 ד. אם מצאה INFINITYCLOUD, לפי מיטב שיפוטה, כי התכנים באתר מנוגדים לאמור בהסכם זה ו/או כי נוטל השירות הפר את הסכם זה בהפרה יסודית ו/או כי ניצל לרעה שירות שהחברה סיפקה לו ו/או השתמש בו בניגוד להסכם זה, או בניגוד לדין, היא תהיה רשאית לפעול בדרכים המנויות להלן,כולן או חלקן – וזאת בנוסף על זכויות אחרות המסורות לה לפי הסכם זה ו/או הוראות כל דין:

1. לבטל הסכם זה ולהסיר לאלתר מן המחשב את האתר, כולו או כל חלק ממנו המפר את הוראות הסכם זה, או למנוע גישה אל האתר או כל חלק ממנו כאמור ללא הודעה מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי;

2. לבטל לאלתר כל שירות נוסף שהחברה סיפקה לנוטל השירות, ללא הודעה מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

3. לפעול לפי המתווה הקבוע בסעיף 10 להצעת חוק מסחר אלקטרוני, התשס"ח-2008 (או הסעיף המקביל לו בחוק מסחר אלקטרוני, אם וכאשר יאושר), לעניין אחריות אזרחית של ספקי אירוח.

4. במקרה שהוגשה לחברה פניה מצד שלישי, אשר הוכיח להנחת דעתה של החברה כי זכויותיו נפגעו על-ידי חומר שהתפרסם באתר, תהיה INFINITYCLOUD רשאית בנוסף לאמור עד כאן, למסור לידי הפונה את פרטי נוטל השירות וכל מידע אחר אודותיו, כדי שנוטל השירות והטוען לפגיעה בזכויותיו יוכלו להסדיר את טענותיהם באופן ישיר.

5. INFINITYCLOUD תהיה רשאית למסור את פרטי נוטל השירות וכל מידע אחר אודותיו גם במקרה שהוכח להנחת דעתה כי הופרו הוראות הסכם זה האוסרות פרסום כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל ו/או לפי חוקי המדינה בה ממוקמים שרתי החברה המשמשים לאחסון האתר.

6. בכל מקרה תמסור INFINITYCLOUD את פרטי נוטל השירות וכל מידע אחר אודותיו במקרה שיימסר לידיה צו שיפוטי המחייב אותה לעשות כן. בנוסף, תהייה החברה רשאית למסור את פרטי נוטל השירות וכל מידע אחר אודותיו לפי דרישת איזו מרשויות המדינה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 ה. מבלי לגרוע מהאמור עד כאן בהסכם זה, גם ביצוע הפעולות הבאות יזכה את INFINITYCLOUD לפעול כאמור לעיל:

1. משלוח "דואר זבל" (Junk Email) ו/או דואר אלקטרוני מסחרי בתפוצה גדולה לנמענים שלא ביקשו במפורש לקבלו (Spam) ו/או מכתבי שרשרת.

2. ביצוע כל מעשה או מחדל, העלול לפגוע או לגרום נזק למשתמשים באינטרנט בכלל וללקוחות INFINITYCLOUD בפרט.

3. ביצוע כל מעשה או מחדל המנוגדים לכללי ההתנהגות המקובלים באינטרנט.

4. ביצוע פעולות הגורמות,או עלולות לגרום, לניצול יתר של משאבי המחשב בו מאוחסן האתר, לרבות שימוש יתר במשאבי המעבדים ו/או הזיכרון.

5. ביצוע פעולות הפוגעות,או עלולות לפגוע, ביציבות מערכת ההפעלה והמערכות הנלוות ו/או בכל מערכת אחרת המנוהלת, או מופעלת על ידי INFINITYCLOUD ו/או מי מטעמה.

6. ביצוע פעולות הפוגעות,או העלולות לפגוע, באבטחת המידע של שרתי האירוח והדואר האלקטרוני, לרבות הפעלת לולאות אין-סופיות, הרצת סקריפטים מנצלים, הפעלת רכיבי תוכנה לא יציבים וכיו"ב.

7. חריגה מנפחי התעבורה הכלולים בחבילת האחסון.

9. שיפוי

 א. נוטל השירות מתחייב לשפות את INFINITYCLOUD, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת התחייבותו בהסכם זה ו/או בקשר עם תכנים שהתפרסמו באתר ו/או בקשר עם שימוש באיזה מהשירותים הנלווים.

10. קניין רוחני

 א. במקרה שהתקינה INFINITYCLOUD באתר כל יישום, שפותח על ידה ו/או שהינה בעלת זכויות בו (לרבות מנוע חיפוש), היא נותנת בזה לנוטל השירות רישיון לא ייחודי להשתמש ביישום באתר. להסרת ספק מובהר, כי מלוא זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני בכל יישום כאמור יוסיפו בכל עת להיות קנינה של INFINITYCLOUD בלבד. נוטל השירות מתחייב לא להעתיק, להפיץ, להעביר או לתת זכויות (לרבות רישיונות משנה) בכל יישום כאמור.

11. הסבת זכויות

 א. נוטל השירות רשאי להסב,לשעבד, למשכן או להעביר את זכויותיו על פי הסכם זה, אלא אם כן קיבל את הסכמת INFINITYCLOUD בכתב ומראש. INFINITYCLOUD לא תסרב לתת את הסכמתה מטעמים בלתי סבירים. בין השאר, חוב כספי של הלקוח לחברה ייחשב כטעם סביר לסירוב. לא יהיה תוקף לכל הסבה, שעבוד, משכון או העברה בניגוד להוראות סעיף זה.

 ב. INFINITYCLOUD רשאית להעביר, להמחות, למשכן, לשעבד וליתן לצד שלישי זכויות בהתחייבויותיה וזכויותיה על-פי הסכם זה, בכל מקרה שבו תארגן את פעילותה ו/או כל חלק ממנה במסגרת תאגיד נפרד ו/או בעת מיזוג ו/או בעת מכירת עסקיה,כולם או חלקם ו/או לכל מטרה אחרת – ובלבד שהנעבר יקבל על עצמו כלפי נוטרל השירות את ההתחייבויות החברה לפי הסכם זה. נוטל השירות מתחייב לשתף פעולה עם INFINITYCLOUD ולחתום על כל מסמך שיידרש לה לשם מתן תוקף להעברה, המחאה, משכון,שעבוד או מתן זכויות כאמור.

 ג. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי INFINITYCLOUD רשאית לספק את השירותים נשוא הסכם זה, כולם או חלקם, באמצעות קבלי משנה ו/או כל צד שלישי אחר הפועל מטעמה.

12. שמירת זכויות

 א. הסכם זה יבוא במקומו של כל הסכם אחר.וממצה את כל הסכמות הצדדים בכל הנוגע ו/או הקשור לשירותי האינטרנט על פי הסכם זה

 ב. תדפיס או פלט ממחשבי INFINITYCLOUD יהוו ראיה לאמיתות תוכנם בכל ישוב מחלוקת בין הצדדים ובכל הליך בפני ערכאה שיפוטית, מנהלית או אחרת.

 ג. כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה כנקוב בכתב ההזמנה. הודעות בין הצדדים יכול שתישלחנה בדואר רשום,באמצעות שליח, בפקסימיליה ובדואר אלקטרוני. כל הודעה ששלח צד למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתום שלושה ימים ממועד מסירתה למשלוח. כל הודעה שתימסר באמצעות שליח תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר מסירתה בפועל, בכפוף לאישור בכתב על ביצוע המסירה. כל הודעה שתימסר באמצעות הפקסימיליה או בדואר אלקטרוני תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר משלוחה בפועל, בכפוף לאישור טלפוני של המשלוח.

 ד. האמור בהסכם זה ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים בעניין אירוח האתר והשירותים הנוספים בהסכם זה ואין להתחשב בכל משא ומתן, הסכמה, מצג, התחייבות, הסכם ו/או הבטחה שקדמו לחתימתו של הסכם זה.

13. בוררות וסמכות שיפוט

 א. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

 ב. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באיזה מהשירותים נשוא הסכם זה, או בקשר עם הסכם זה, תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

 ג. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב או ראשון לציון. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.

 ד. על אף האמור לעיל,היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

 ה. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב או ראשון לציון.

 ו. סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

 ז. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

על ידי ההצטרפות לשירות, נוטל השירות מצהיר בזאת כי הסכים וקרא את כל סעיפי הסכם זה.

 

כוכב אחד2 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
Loading...


מאמרים קשורים בנושא זה:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות